1. شناسایی عوامل موثر برشکاف دیجیتالی درایران(مورد مطالعه: روستاهای استان قم) با رویکرد دلفی و سلسله مراتبی فازی

هادی عباسی کسبی؛ نسیم مجیدی قهرودی؛ اکبر نصراللهی

دوره 10، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، ، صفحه 133-163

http://dx.doi.org/10.30465/ismc.2020.5106

چکیده
  براساس آمارهای موجود، شکاف دیجیتالی یا فقراطلاعاتی به وضوح در بین کشورها به خصوص در بین مناطق شهری و روستائی، کاملا مشهود است. طی سال های اخیر تلاش هائی در توسعه فناوری اطلاعات وارتباطات در روستاهای ایران با هدف کاهش شکاف دیجیتالی صورت گرفته است. این تحقیق درپی دستیابی به راهبردهای علمی و عملی، درشناسایی عوامل موثر برشکاف دیجیتالی ...  بیشتر