1. بازنمایی فرهنگ بدن در مجلات عامه‌پسند زنان

رزیتا عزتی قادی؛ نادر جعفری هفتخوانی

دوره 9، شماره 1 ، بهار و تابستان 1398، ، صفحه 201-225

http://dx.doi.org/10.30465/ismc.2019.4437

چکیده
  این مقاله به مطالعه نحوه بازنمایی فرهنگ بدن درمجلات عامه پسند زنان می پردازد.در بحثبدن و چگونگی مدیریت آن نقش محوری رسانه‌ها در گسترش توجه و علاقه مردم به بدن‌های‌شان قابل‌توجه است. بنابراین هدف از این تحقیق شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های فرهنگ بدن و نحوه‌ی بازنمایی فرهنگ بدن در مجلات عامه‌پسند زنان است. با استفاده از روش نمونه‌گیری ...  بیشتر