1. تحلیل سیاست‌‌‌های اقتصاد سینما در دولت‌های پس از انقلاب اسلامی

فرناز سربندی؛ ابراهیم حاجیانی؛ سیدرضا صالحی امیری

دوره 10، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، ، صفحه 101-132

http://dx.doi.org/10.30465/ismc.2020.5341

چکیده
  هدف این مقاله، تحلیل و بررسی خط‌مشی‌ها و سیاست‌ها و عملکرد دولت‌های پس از انقلاب اسلامی در حوزه اقتصاد سینما است. روش مورد استفاده از نظر هدف کاربردی، از نظر داده کمی و کیفی و از نظر نحوه اجرا مکانیسم علّی و ردیابی فرایند است. داده‌ها شامل تمامی اسناد و مصوبات و آئین‌نامه‌های دولت‌ها و وزیران فرهنگ و ارشاد اسلامی جمهوری اسلامی ...  بیشتر