1. مقایسه گرایش سخنرانان مذهبی و سیاسی به کاربرد انواع تابوها در برنامه‌‌های تلویزیون

سید محمد حسینی معصوم؛ سیده تکتم حسینی

دوره 9، شماره 1 ، بهار و تابستان 1398، ، صفحه 65-76

http://dx.doi.org/10.30465/ismc.2019.4181

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی کاربرد تابوهای زبانی در سخنرانی‌ها و مناظره‌های سیاسی و مذهبی در رسانه و مقایسه تنوّع این دو است. داده‌های این پژوهش از طریق تلویزیون و یا آرشیوهای اینترنتی برنامه­های صدا و سیما گردآوری شده و میزان کاربرد تابوهای زبانی و حوزه‌های واژگانی تابوها در گروه سیاسی و مذهبی مورد تجزیه­و­تحلیل قرار گرفته است. نتایج ...  بیشتر