1. فضای مجازی و پست مدرن شدن عرصه پزشکی (مطالعه موردی: موسیقی درمانی)

نعمت الله فاضلی؛ عاطفه اقایی؛ معصومه شفعتی

دوره 9، شماره 1 ، بهار و تابستان 1398، ، صفحه 227-254

http://dx.doi.org/10.30465/ismc.2019.4179

چکیده
  با ظهور پسامدرنیسم در حوزه پزشکی، تفسیرهای جدیدی از مفاهیم سلامت و رویکردهای آن پدید آمد. یکی از روش‌های درمانیکه با تفسیرهای پست مدرنیستی تناسب دارد، طب مکمل و جایگزین است.با نقصان حضور انواع مختلف طب مکمل  به خصوص موسیقی درمانی در دانشگاه ها و کمبود کلینیک های موسیقی درمانی در فضای اجتماعی ایران، در فضای مجازی شاهد ظهور سایت ...  بیشتر