1. مطالعه تاثیر استفاده از سایت های شبکه اجتماعی بر هویت قومی دانشگاه‌های تهران

حسین کرمانی؛ منصور ساعی

دوره 7، شماره 1 ، بهار و تابستان 1396، ، صفحه 105-121

چکیده
   این مقاله به مطالعه تاثیراستفاده ازسایتهای شبکه اجتماعی برهویت قومی دانشجویان دانشگاههای تهران می پردازند. شبکه های اجتماعی مجازی در سال­های اخیر نقش گسترده ای در تحولات اجتماعی و سیاسی ایفا کرده اند و همین مسئله مطالعه آنها را ضروری ساخته است. چهارچوب نظری این مقاله را هویت قومی تشکیل می دهد. در چهارچوب نظری استفاده شده در این ...  بیشتر