1. ارزیابی و مقایسۀ مدل‎های تأثیرات رسانه‎ها بر مخاطبان با استفاده از تکنیک Topsis Fuzzy

عبدالله بیچرانلو؛ سیدعزیز یونسی‌فر

دوره 4، شماره 1 ، بهار و تابستان 1393، ، صفحه 29-45

چکیده
  در عصر ارتباطات، دستیابی به مخاطبان و اثرگذاری بر آنان از اهداف دست‎اندرکاران رسانه‎های مختلف است. هدف این پژوهش بررسی و مقایسۀ مدل‎های تبیین تأثیرات رسانه‎ها بر مخاطبان است. در این مقاله به چهار مدل از آثار رسانه‎ها یعنی تأثیرات مستقیم، شرطی، انباشتی و شناختی و متغیرهای مهم در هر مدل پرداخته‎شده‎است. تفاوت مدل‎ها در ...  بیشتر