1. بررسی عوامل مؤثر در گرایش به ازدواج اینترنتی در بین دانشجویان (با رویکرد آسیب‌شناسانه به ازدواج اینترنتی)

نگین برات دستجردی؛ آرزو عرفان

دوره 2، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1391، ، صفحه 65-82

چکیده
  در دهة اخیر رشد سریع اینترنت بر بسیاری از جنبه‌های زندگی بشر از جمله روش‌های ارتباطی آن‌ها تأثیر گذاشته است. یکی از مظاهر این تأثیر در گرایش جوانان به ازدواج از طریق اینترنت، در سال‌های اخیر، مشاهده می‌شود. در این مقاله علل گرایش به ازدواج‌ اینترنتی در بین دانشجویان بررسی می‌شود. پژوهش حاضر توصیفی ـ پیمایشی است. جامعة ...  بیشتر