1. فرهنگ به مثابۀ رسانه‎ای بین اراده و عمل جمعی(مطالعۀ تطبیقی فرهنگ اسلامی و سکولار)

سیدسعید زاهد؛ محسن جاجرمی‎‎زاده؛ سیدمحمدرضا تقوی

دوره 3، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1392، ، صفحه 55-66

چکیده
  جامعه از سه زیرنظام سیاست، فرهنگ و اقتصاد تشکیل‎شده‎است. اگر جامعه را به انسانی تشبیه کنیم، سیاست ارادۀ جامعه، فرهنگ فکر و اقتصاد اعضا و جوارح آن است. اراده با فکر، خواستِ خویش را پیش‎می‎برد و فکر برای اجرای منویات خود امکانات مادی را به‎کارمی‎گیرد. از این رو، فکر به عنوان واسطی میان اراده و عمل، از اهمیت بسیاری برخوردار ...  بیشتر