1. بررسی موانع تاسیس شبکه های تلویزیون خصوصی در ایران

رقیه جامع؛ سیدمحمد دادگران

دوره 7، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1396، ، صفحه 47-69

چکیده
  مقاله حاضر، موانع خصوصی سازی رسانه (تلویزیون) را مورد بررسی قرار داده است. به منظور بررسی موانع خصوصی سازی با استفاده از روش دلفی، موانع اصلی شناسایی شده و در چهار گروه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حقوقی-قانونی طبقه بندی شده است. با استفاده از یافته های روش دلفی پرسشنامه تحقیق طراحی شده است. جامعه آماری تحقیق 600 نفر و جامعه نمونه 234 نفر ...  بیشتر