1. نظارت و ارزیابی مطلوب خبر صدا وسیما از منظر کارشناسان

لطیفه گودرزی؛ علی اکبر فرهنگی؛ اکبر نصراللهی

دوره 9، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1398، ، صفحه 219-246

http://dx.doi.org/10.30465/ismc.2020.5081

چکیده
  نظارت و کنترل یکی از ارکان اصلی مدیریت در هر سازمانی است. در سازمان های رسانه ای به ویژه سازمان صدا و سیما، به دلیل ضریب نفوذ بالا، گستره پخش و نقش مهمی که رسانه ملی بر اقشار جامعه دارد نظارت مستمر و پایش نظام مند برنامه ها و به ویژه بخش های خبری در جهت بررسی میزان انطباق و انحراف از اهداف کلان ملی و چشم انداز سازمانی از اهمیت بسزایی برخوردار ...  بیشتر