1. ادراک عدالت رسانه‌ای مخاطبان محلی از برنامه‌های شبکه‌های استانی صداوسیما: مطالعه موردی شبکه استانی کرمان

سیاوش صلواتیان؛ ایمان مراد کهوری؛ علی اکبر رزمجو

دوره 9، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1398، ، صفحه 131-166

http://dx.doi.org/10.30465/ismc.2020.5078

چکیده
  یکی از اهداف راه‌اندازی شبکه‌های استانی، پرداخت رسانه‌ای به حاشیه‌ها و پیرامون به‌منظور کمک به تحققِ عدالت بوده است. اقتضای تحقق چنین مأموریتی، تمرکززداییِ سازمانی و فهم الزامات محتوایی عدالت رسانه‌ای، به‌عنوان مقدمۀ انجامِ مأموریتِ فوق است. عدم فهم و کاربست این سیاست‌ها هم باعث تعمیق فضای نامتوازن در حوزۀ رسانه و معطل ماندن ...  بیشتر