1. تبیین جامعه‌شناختی عوامل مرتبط با عضویت، بازدید و ماندگاری کاربران در گروه‌های اینترنتی غیراخلاقی

حمید مسعودی؛ حسن بهروان

دوره 7، شماره 1 ، بهار و تابستان 1396، ، صفحه 123-146

چکیده
  پژوهش حاضر به بررسی عوامل مرتبط با میزان بازدید از محتویات پیام در گروه­های اینترنتی غیراخلاقی یا پورنوگرافی می­پردازد. روش پژوهش پیمایش و ابزار آن پرسشنامه بسته پاسخ اینترنتی و جامعه آماری کلیه کاربران عضو گروه غیراخلاقی تشکیل می­دهد و 115 نفر پاسخ­دهنده بوده­اند. یافته­ها نشان می­دهد، بیشتر کاربران عضو این گروه، مردان ...  بیشتر