1. کنشگری همگان های شبکه ای در توئیتر فارسی؛ نوع توئیت، لحن توئیت و جهتگیری نسبت به شخصیت ها در انتخابات ریاست جمهوری سال 1396

حسین کرمانی؛ فاطمه رسولی؛ زهرا مجدی زاده

دوره 10، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، ، صفحه 215-251

http://dx.doi.org/10.30465/ismc.2020.5454

چکیده
  توئیتر در حال حاضر به یکی از رسانه های اصلی برای کنشگری در جریان رویدادهای سیاسی تبدیل شده است. در این تحقیق، با تمرکز بر مفهوم همگان شبکه ای تلاش می کنیم تا چگونگی کنشگری این همگان ها در توئیتر فارسی را در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 1396 مطالعه کنیم. برای انجام اینکار، نوع توئیت های تولید شده، لحن توئیت ها و همچنین قالب بندی شخصیت ...  بیشتر

2. مطالعه تاثیر استفاده از سایت های شبکه اجتماعی بر هویت قومی دانشگاه‌های تهران

حسین کرمانی؛ منصور ساعی

دوره 7، شماره 1 ، بهار و تابستان 1396، ، صفحه 105-121

چکیده
   این مقاله به مطالعه تاثیراستفاده ازسایتهای شبکه اجتماعی برهویت قومی دانشجویان دانشگاههای تهران می پردازند. شبکه های اجتماعی مجازی در سال­های اخیر نقش گسترده ای در تحولات اجتماعی و سیاسی ایفا کرده اند و همین مسئله مطالعه آنها را ضروری ساخته است. چهارچوب نظری این مقاله را هویت قومی تشکیل می دهد. در چهارچوب نظری استفاده شده در این ...  بیشتر