1. مقایسه ادراک عدالت رسانه‌ای از برنامه‌های صداوسیما بین مردم فقیر و غنی شهر تهران

سیاوش صلواتیان؛ علی‌اکبر فرهنگی؛ مژگان حضوری

دوره 8، شماره 1 ، بهار و تابستان 1397، ، صفحه 89-117

چکیده
  این پژوهش تحقیقی است مردم‌نگارانه که در آن با روش مصاحبه عمیق به جمع‌آوری داده پیرامون ادراک مردم شهر تهران از رعایت عدالت رسانه‌ای توسط صداوسیما پرداخته‌ایم. جامعه موردبررسی این پژوهش شامل دو طبقه از ساکنین شهر تهران، فقرا و اغنیا است. گروه ثروتمند یا پردرآمد شامل افرادی با درآمد خانوادگی بیش از ده میلیون تومان در ماه و گروه فقیر ...  بیشتر

2. تأثیر استفاده از شبکه‌های اجتماعی موبایلی بر هویت فرهنگی دانشجویان

سیاوش صلواتیان؛ مهدی دولتخواه

دوره 7، شماره 1 ، بهار و تابستان 1396، ، صفحه 67-84

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی تأثیر میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی موبایلی بر هویت فرهنگی دانشجویان است.از میان شبکه‌های اجتماعی موبایلی، دو شبکه وایبر و واتس‌آپ انتخابو تأثیر استفاده از آن‌ها بر زبان، دیانت، پوشش، رفتار اجتماعی و اخلاق کاربران بررسی شد. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه محقق‌ساخته استفادهشده است. جامعه آماری پژوهشدانشجویان ...  بیشتر