1. مقایسه ادراک عدالت رسانه‌ای از برنامه‌های صداوسیما بین مردم فقیر و غنی شهر تهران

سیاوش صلواتیان؛ علی‌اکبر فرهنگی؛ مژگان حضوری

دوره 8، شماره 1 ، بهار و تابستان 1397، ، صفحه 89-117

چکیده
  این پژوهش تحقیقی است مردم‌نگارانه که در آن با روش مصاحبه عمیق به جمع‌آوری داده پیرامون ادراک مردم شهر تهران از رعایت عدالت رسانه‌ای توسط صداوسیما پرداخته‌ایم. جامعه موردبررسی این پژوهش شامل دو طبقه از ساکنین شهر تهران، فقرا و اغنیا است. گروه ثروتمند یا پردرآمد شامل افرادی با درآمد خانوادگی بیش از ده میلیون تومان در ماه و گروه فقیر ...  بیشتر

2. ارائه مدل ترویج سبک زندگی اسلامی- ایرانی در سیمای جمهوری اسلامی ایران با محوریت برنامه‌های نمایشی

علی‌اکبر فرهنگی؛ مجتبی امیری؛ سید مرتضی موسویان؛ کاظم نظری

دوره 6، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1395، ، صفحه 23-51

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش ارائه مدل ترویج سبک زندگی اسلامی-ایرانی در سیمای جمهوری اسلامی ایران با محوریت برنامه‌های نمایشی است. این پژوهش از نوع کیفی و با استفاده از روش مفهوم‌سازی بنیادی (داده‌بنیـاد) انجام گرفته است. در این پژوهش با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند و تکنیک گلوله برفی تعـداد چهارده نفر از مراجع عظام تقلید، وزرای دولت‌های ...  بیشتر