1. بررسی پیامدهای فرهنگی، اقتصادی، و اجتماعی به‌کارگیری نرم‌افزارهای صوتی در محیط‌های رادیویی (نمونة موردی مراکز رادیویی منطقة شمال ‌غرب شامل مراکز اردبیل، زنجان، آذربایجان شرقی و غربی)

ویدا همراز؛ جعفر اسدی

دوره 2، شماره 1 ، بهار و تابستان 1391، ، صفحه 129-147

چکیده
  استفاده از نرم‌افزارهای صوتی، به‌منزلة یکی از عوامل تأثیرگذار در کیفیت برنامه‌سازی، با ایجاد بهبود در کیفیت برنامه‌ها، تأثیر برنامه‌ها را در مخاطبان دوچندان کرده و با ایجاد صحنه‌های صوتی، تأثیر شگرفی در آن‌ها داشته و موجب افزایش بهره‌وری برنامه‌سازان در نتیجة حضور نرم‌افزارهای نوئندو و آدوب آوُدیشین شده ...  بیشتر