1. تحلیل ساختاری برنامه های تبلیغی اوانجلیستها در شبکه های تلویزیونی ماهواره ای

ویدا همراز

دوره 7، شماره 1 ، بهار و تابستان 1396، ، صفحه 201-225

چکیده
  تبلیغ دینی از طریق رسانه ها در دو حوزه درونی و بیرونی همواره مورد توجه فرقه های مسیحی بوده است.در چند دهه اخیر و هم زمان با پدیدار شدن ارتباطات رسانه ای نوین مانند ماهواره و اینترنت مسیحیت باچالشی جدید در تبلیغ پیامهای دینی روبرو شد. تحولی اساسی به شکل رسانه ای شدن دین و فاصله گرفتن از نمادها و مفاهیم مسیحیت سنتی در ساحتی که رسانه ها ...  بیشتر

2. ضرورت‎ها و کارکردهای رادیوی آموزشی در ایران

ویدا همراز؛ فرح غنی زاده سیدلر

دوره 4، شماره 1 ، بهار و تابستان 1393، ، صفحه 107-139

چکیده
  استفاده از رادیو برای آموزش گروه‎های مختلف اجتماعی در بسیاری از کشورهای جهان سابقۀ طولانی دارد، اما نتایج تحقیقات انجام‎شده نشان‎می‎دهد در ایران، به طور جدی، از ظرفیت‎های آموزشی رادیو در دو حوزۀ آموزش رسمی و غیررسمی بهره‎برداری نشده‎است. این پژوهش با هدف طرح ضرورت تأسیس رادیوی آموزشی در ایران، با توجه به شرایط اجتماعی، ...  بیشتر

3. بررسی پیامدهای فرهنگی، اقتصادی، و اجتماعی به‌کارگیری نرم‌افزارهای صوتی در محیط‌های رادیویی (نمونة موردی مراکز رادیویی منطقة شمال ‌غرب شامل مراکز اردبیل، زنجان، آذربایجان شرقی و غربی)

ویدا همراز؛ جعفر اسدی

دوره 2، شماره 1 ، بهار و تابستان 1391، ، صفحه 129-147

چکیده
  استفاده از نرم‌افزارهای صوتی، به‌منزلة یکی از عوامل تأثیرگذار در کیفیت برنامه‌سازی، با ایجاد بهبود در کیفیت برنامه‌ها، تأثیر برنامه‌ها را در مخاطبان دوچندان کرده و با ایجاد صحنه‌های صوتی، تأثیر شگرفی در آن‌ها داشته و موجب افزایش بهره‌وری برنامه‌سازان در نتیجة حضور نرم‌افزارهای نوئندو و آدوب آوُدیشین شده ...  بیشتر