1. شناسایی انواع چارچوب‎‌های‌ رسانه‌ای ایجاد شده توسط رسانه‎های رقیب برای شکل‌دهی به خط‌مشی‌های عمومی در ایران؛ مطالعه موردی هدفمندی یارانه‌ها

مسعود غلامپور راد

دوره 6، شماره 1 ، بهار و تابستان 1395، ، صفحه 89-110

چکیده
  چهارچوب‎بندی موضوع‌های عمومی یکی از مهم‌ترین امکانات و ابزارهای رسانه برای شکل ‎دادن به افکار عمومی و تأثیرگذاری در تصمیم‌های سیاسی است. رسانه‎ها از طریق چهارچوب‎بندی بر درک مخاطبان از موضوع‌ها تأثیر می‎گذارند. از این‌ رو، می‎توان انتظار داشت که رسانه‎ها از چهارچوب‎بندی موضوع‌های عمومی به‌منزلة ابزاری رقابتی ...  بیشتر