1. بررسی نقش هالیوود در تشدید ایران هراسی پس از انقلاب اسلامی ایران

محمدرضا قاسمیان؛ رضیه موسوی فر؛ حمید ضیایی پرور

دوره 8، شماره 1 ، بهار و تابستان 1397، ، صفحه 169-193

چکیده
  موضوع مورد بررسی در این پژوهش پدیده ایران هراسی است که در سال های اخیر، دامنه وسیع تری از رسانه ها، از جمله سینما، را در برگرفته است. بررسی فیلم های سینمایی ساخته شده در هالیوود که به نحوی با ایران مرتبط بوده اند نشان می دهد در این فیلم ها ایران به مثابه «دیگری فرودست» غرب نشان داده شده است.در این راستا فیلم های آمریکایی ساخته شده ...  بیشتر