1. آسیب شناسی تلفن همراه بر خانواده

بهاره نصیری؛ امنه بختیاری

دوره 5، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1394، ، صفحه 85-111

چکیده
  استفادة فراگیر از تلفن همراه به مثابة نیاز اجتناب‌ناپذیر در عصر ارتباطات مورد توجه خانواده‌هاست و می‌تواند کارکردهای متفاوتِ آشکار و نهانی در خانواده داشته باشد و باعث افزایش یا کاهش ضریب امنیت در خانواده شود. این مقاله به معضلات امنیتی و اجتماعی پیامدهای استفادة نادرست از تلفن همراه در خانواده پرداخته است. بر این اساس سه سؤال ...  بیشتر