1. احساس امنیت کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی از منظر جنسیت، سن، میزان تحصیلات و میزان استفاده ( مطالعه موردی شبکه اجتماعی فیس بوک)

فرزاد زیویار؛ احسان شهیر

دوره 5، شماره 1 ، بهار و تابستان 1394، ، صفحه 57-82

چکیده
  با عنایت به توسعه و پیش‌رفت کاربردهای جدید فضای سایبر، پیامدهای فرهنگی و اجتماعی بسیاری در حال تحقق است؛ از آن جمله فیس‌بوک که به سامانه‌ای تبدیل شده است که در سراسر جهان بیش از 000/000/300/1 کاربر دارد. امنیت از مهم‌ترین اهداف و ارزش‌های اصولی پایدار جامعه است. مهم‌تر از امنیت احساس امنیت است و بنابر تحقیقات قبلی محقق، یکی از مهم‌ترین ...  بیشتر