1. بررسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت و سلامت روانی دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشکدۀ مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

فاطمه تاجی؛ فریدون وردی‎نژاد

دوره 3، شماره 1 ، بهار و تابستان 1392، ، صفحه 59-79

چکیده
  پژوهش حاضر که به بررسی رابطۀ اعتیاد به اینترنت و سلامت روانی دانشجویان می‎پردازد، به دنبال پاسخ‎گویی به این پرسش است که چه رابطه‎ای بین اعتیاد به اینترنت و سلامت روانی دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشکدۀ مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی وجود دارد. برای پاسخ به این پرسش، با بررسی ادبیات موجود در حوزه‎های ...  بیشتر