1. شناسایی نقش‌های رسانۀ ملّی (تلویزیون) در توسعۀ کارآفرینی در ایران بر مبنای روش‎شناسی کیو

محمدرضا زالی؛ مجتبی ناهید

دوره 4، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1393، ، صفحه 91-122

چکیده
  تنوّع جمعیتی و مطالبات تغییریافتۀ مشتریان و اُفت‎وخیزهای مداوم اقتصادی و تغییر رویکرد انرژی، همگی باعث‎شده‌اند تا کارآفرینی به عنوان یکی از اصلی‌ترین استراتژی‌های ملّی اکثر کشورهای پیشرفته و حتی جهان سومی مدّنظر قرارگیرد. یکی از عوامل مؤثر در توسعۀ کارآفرینی، نقش رسانه‌های جمعی از جمله تلویزیون است. هدف این تحقیق تبیین نقش ...  بیشتر