1. جنبش اشغال وال‎استریت:‌ تحلیل گفتمان پوشش خبری سایت‎های بی.بی.‎سی، پرس.‎تی.‎وی و صدای امریکا در پاییز 11390

حسن بشیر؛ محمد فاضل بیدگلی

دوره 4، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1393، ، صفحه 25-53

چکیده
  این پژوهش در پی کشف گفتمان و یا گفتمان‌های مسلط خبری سه سایت بی.بی.سی فارسی، پرس.‎تی‎.وی و صدای امریکا در خصوص پوشش خبری وقایع موسوم به جنبش اشغال وال‎استریت در بازه زمانی سه‎ماهۀ مهر، آبان و آذر (پاییز) سال 1390 و مقایسۀ آنها با یکدیگر است. همچنین، این پژوهش کوشیده‎‎است تا با اتکا بر محورهای گفتمانی کشف‎شده از سه سایت مورد ...  بیشتر