1. مرگ سوژه در هنر جدید رسانه‌ای

امیر نصری

دوره 1، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1390، ، صفحه 131-145

چکیده
  هنر جدید رسانه‌ای یکی از تحولات هنری است که از دل هنرهای معاصر برآمده است. پیدایی هنرهای معاصر با جدایی از مؤلفه‌ها و مقاصد هنر مدرن ممکن شد و از میان آن‌ها تأکید بر سوژة هنرمند مهم‌ترین مؤلفة هنر مدرن بود که هنرهای معاصر به‌دنبال جرح و تعدیل آن بودند. سوژۀ محوری هنر مدرن، در ‌نهایت به انتزاع و خود‌آئینی هنر انجامید، ...  بیشتر