1. شناسایی و اولویت‌بندی مؤلفه‌های نقش تلویزیون در توسعۀ فرهنگ کارآفرینی

رضا زعفریان؛ زهرا خرمی؛ قنبر محمدی الیاسی

دوره 1، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1390، ، صفحه 67-86

چکیده
  مطالعات بسیاری بر اهمیت توسعۀ فرهنگی در مسیر توسعۀ کارآفرینی و رشد اقتصادی تأکید کرده‌اند، به‌‌طوری ‌که به‌تدریج واژة فرهنگ کارآفرینی به‌صورت یک برساخته و مفهوم جدید شکل‌ گرفته و ابعاد خاص خود را دارد. ابعاد شخصیتی شامل تمایل به ریسک‌پذیری، نیاز به توفیق، مرکز کنترل درونی، خلاقیت، استقلال‌طلبی، اعتماد به خود ...  بیشتر