1. اخلاق وبلاگ‌نویسی

حسن بشیر؛ سمانه آذرپور

دوره 1، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1390، ، صفحه 1-20

چکیده
  اکنون انسان در عصر ارتباطات و با وجود پدیده‌هایی از قبیل وبلاگ‌ها می‌تواند به دور از محدودیت‌های رسانه‌های پیشین آزادانه تصورات و نگاه خود را به درون و برون در فضای مجازی اینترنت بسط دهد. وبلاگ‌ها در دنیای امروز در حکم رسانه‌ای‌اند که نهادهای حکومتی بر آن‌ها نظارت کامل نمی‌کنند و به‌‌سبب ویژگی‌های خود ...  بیشتر