دوره و شماره: دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-226 
7. بنیان‌های روایتِ سینمایی از منظر پروای وجود

صفحه 129-152

محمد علی صفورا؛ اصغر فهیمی فر؛ مجید بلادپس