فناوری‌های نوظهور اطلاعاتی - ارتباطی و مدیریت دانش در مراکز پژوهشی (مورد مطالعه: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

2 هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه کاشان

چکیده

هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر بر پیاده‌سازی مدیریت دانش در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با محوریت فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی است که به منظور تعیین نقاط ضعف و قوت آن و ارائه راهکارهایی جهت بهبود عملکرد سازمان در این زمینه است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و روش به کار رفته در آن پیمایشی و توصیفی است. جهت تهیه داده از پرسش‌نامه محقق ساخته مدیریت دانش در بین جامعه مورد مطالعه استفاده شد. جامعه پژوهش شامل 219 نفر از کارکنان پژوهشگاه که از طریق نمونه‌گیری طبقه‌ایی و به صورت تصادفی135 نفر از طریق جدول مورگان انتخاب شدند. یافته‌های پژوهش حاکی از این است که در بحث خلق، ذخیره، اشتراک و استفاده از دانش،‌ نرم‌فزار مدیریت دانش و سامانه ایده‌پردازی قوی‌ترین رابطه را با فرایند مدیریت دانش دارند و میان فناوری نوین اطلاعات و مولفه‌های مدیریت دانش رابطه معنی‌داری وجود دارد.نتایج نشان داد برای تبدیل مراکز پژوهشی به سازمان دانش‌آفرین باید توجه خاصی به فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی شود. در پایان پژوهش پیشنهاد‌ها و راهکارهایی جهت بهبود نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت در فناوری‌های مدیریت دانش در نظر گرفته شد که می-تواند تاثیر مثبت زیادی در آینده سازمان و اعتلای آن داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

New information and communication technology and knowledge management in research centers (case study: Institute for Humanities and Cultural Studies (IHCS))

نویسندگان [English]

  • majid aligholizadeh 1
  • ali farhadian 2
1 Institute for Humanities and Cultural Studies
2 Faculty member of Kashan University
چکیده [English]

The purpose of this paper is The to identify the factors affecting the implementation of knowledge management in the IHCS with the focus on information and communication technologies in order to identify its strengths and weaknesses and to provide solutions to improve the organization's performance in this field.
This paper is an applied research that carried on in descriptive survey methodology, researcher-made questionnaire of knowledge management was used to collect data.
The study population consisted of 219 staff of IHCS who were selected by stratified random sampling and 135 people were selected through Morgan table.
The findings shows that from the perspective of the IHCS members, most of the components of the knowledge management technology infrastructure are inferior to the knowledge management system in the research institute and in the creation, storage, sharing and use of knowledge, knowledge management software and idea system have the strongest relationship with the knowledge management process and there is a significant relationship between modern information technology and knowledge management components.
The results showed that in applying knowledge management in the Institute of IHCS and also turning it into a knowledge-based organization, special attention should be paid to new information and communication technologies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • New Technology
  • knowledge flow
  • knowledge management
  • research centers