تشخص سازی(personal branding) یا مدیریت تأثیرگذار هویت در شبکه های اجتماعی

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه رادیوی دانشکده تولیددانشگاه صداو سیما

چکیده

فعالیت و حضور مؤثر در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی تابع قواعد و ویژگی های آن است. امروزه با انقلاب ارتباطات تغییر تغییر نقش مخاطب به کاربر یعنی حضور هر فرد برحسب توان در فضای مجازی برای تولید محتوا و عرضه آن به دیگران، بسیاری از معادلات گذشته در ارتباطات را تغییر داده است. هر کاربر برای حضور اثرگذارش  باید عناصری که در این فرایند نقش دارند مدیریت نماید. لذا این پرسش وجود دارد: آیا ارزش و اعتبار همه افراد در این فضا یکسان است؟ آیا راه هایی برای تشخص سازی فردی(personal branding) و یا جمعی وجود دارد تا بتوان از آن ها استفاده کرد؟ افراد چگونه خود را به دیگران در شبکه های اجتماعی می نمایانند یا چگونه با تشخص سازی هویت خود را شکل داده و بروز می دهند؟ افراد چگونه هویت خود را می توانند بهبود بخشند؟ این گونه پرسش‌ها در رابطة میان هویت فرد و هویتی که ناشی از حضورش در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی است، امری طبیعی و قابل انتظار به نظر می‌رسد. این مقاله سعی دارد  ضمن نشان دادن اهمیت هویت‌های واقعی فردی در شبکه های اجتماعی چگونگی برساخت هویت در فضای مجازی و ارتقاء آن را نیز با روشی توصیفی و تحلیلی بیان نماید. نتایج حاکی از اهمیت چندین عنصر از قبیل پروفایل، نوع مطلب یا پست، میزان اظهار علاقه، میزان تفسیر، تعداد دنبال کنندگان و .. در ساخت این هویت بسیار اثرگذار هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Personal branding or effective social identity management

نویسنده [English]

  • hasan khojasteh
Associate Professor at the Department of Radio and School of Production of IRIB University
چکیده [English]

Active and active presence in cyberspace and social networks is subject to its rules and attributes. Today, with the communication revolution, changing the role of the audience to the user, the presence of each individual in terms of the power of cyberspace to produce content and supply it to others, has changed many of the past equations in communication. Each user must manage the elements involved in this process for their effective presence. So there is the question: Is the value of everyone in this space the same? Are there any ways for individual branding or collective use to be used? How do people describe themselves to others on social networks or how do they shape and identify themselves by identifying their identities? How can people improve their identity? Such questions appear to be natural and expected in the relationship between individual identity and identity as a result of its presence in cyberspace and social networks. This article tries to demonstrate the importance of individual real identities in social networks as well as the development of identity in cyberspace and its promotion through a descriptive and analytical method. The results indicate the importance of several elements such as profile, type of post or post, amount of interest, amount of comment, number of followers, etc. are very effective in making this identity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • identity
  • cyberspace
  • Impact Management Theory
جنکینز، ریچارد، 1381، هویت اجتماعی، تورج یاراحمدی، نشر شیرازه  

طالبیان حامد و زند وکیلی سارا، 1394، مردم نگاری کاربران ایرانی فیس بوک، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

عاملی، سعیدرضا، 1390، رویکرد دوفضایی به آسیب ها، جرایم، قوانین و سیاست های فضای مجازی، نشر امیرکبیر

عدلی پور، صمد ، یزدخواستی، بهجت و خاکسار، فائزه، 1392، شبکه اجتماعی فیس بوک و هویت بازاندیشانه در بین دانشجویان تبریز، فصلنامه پژوهش های ارتباطی، سال بیستم، پائیز 1392، شماره 3، پیاپی، 75

مهدی زاده و مظاهر توفیقی، 1394، رابطه حضور در فضای مجازی و هویت مدرن، فصلنامه رسانه، سال 26، شماره 3، شماره پیاپی 100، پائیز 1394

بصیریان جهرمی، حسین و نحوی نظام آبادی، مرضیه، 1394، نشانه شناسی عناصر بازنمایی هویت آنلاین، فصلنامه رسانه، سال بیست و هفتم، شماره 4، شماره پیاپی، 105، زمستان 1395.

بی‌نا (1389). لایک چیست و چه می‌کند؟ موعود. بازیابی از:

مولایی، محمد مهدی (1389). انواع کاربران شبکه‌های اجتماعی. دنیای کامپیوتر و ارتباطات. بازیابی از:

Java, A. (2008). Mining social media communities and content (Doctoral dissertation, University of Maryland, Baltimore County).‏

Ellison, N. B., Steinfield, C., & Lampe, C. (2007). The benefits of Facebook “friends:” Social capital and college students’ use of online social network sites. Journal of Computer‐Mediated Communication, 12(4), 1143-1168.‏

Ryan, F. V., Cruickshank, P., Hall, H., & Lawson, A. (2016). Managing and evaluating personal reputations on the basis of information shared on social media: a Generation X perspective. INFORMATION RESEARCH-AN INTERNATIONAL ELECTRONIC JOURNAL, 21(4).‏

Miller, H. (1995, June). The presentation of self in electronic life: Goffman on the Internet. In Embodied knowledge and virtual space conference (Vol. 9).‏

Backstrom, L., Huttenlocher, D., Kleinberg, J., & Lan, X. (2006, August). Group formation in large social networks: membership, growth, and evolution. In Proceedings of the 12th ACM SIGKDD international conference on Knowledge discovery and data mining (pp. 44-54). ACM

Golden, M. (2010). Social media strategies for professionals and their firms: the guide to establishing credibility and accelerating relationships. John Wiley & Sons.‏

Jäkälä, M., & Berki, E. (2014). Communities, communication and online identities. Cyber behaviour: Concepts, methodologies, tools, and applications/Information resources management association, 71-83.‏ UK.

Johansson, J. K., & Carlson, K. A. (2014). Contemporary brand management. SAGE Publications.‏

Wiszniewski, D., & Coyne, R. (2002). Mask and identity: The hermeneutics of self-construction in the information age. Ann Renninger (Ed.). In Building virtual communities: Learning and change in cyberspace (learning in doing: social, cognitive and computational perspectives), 191-214.‏

Backstrom, L., Huttenlocher, D., Kleinberg, J., & Lan, X. (2006, August). Group formation in large social networks: membership, growth, and evolution. In Proceedings of the 12th ACM SIGKDD international conference on Knowledge discovery and data mining (pp. 44-54). ACM.‏

Ellison, N. B. (2007). Social network sites: Definition, history, and scholarship. Journal of Computer‐Mediated Communication, 13(1), 210-230.‏